online, 05.03.2021

» Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - aktualny stan prawny i planowane zmiany w 2021r (online)

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

...........................................................
Szkolenie online odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania lub pracy.
Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.
By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki.
..............................................................

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-15:30)

- Prawo UE – zmiany dyrektywy 2008/89/WE w sprawie odpadów w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta oraz dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych:
> Nowe wymagania w zakresie rozszerzonej odpowiedzialność producenta,
> Projekt ustawy zmieniającej przepisy ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w zakresie dostosowania do zmienionej dyrektywy 94/62/WE w tym. m.in. zawierający regulacje dot. m.in. nowych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych oraz sposobu obliczania uzyskanych poziomów recyklingu.
-   Obecnie obowiązujące przepisy w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych
> Podstawowe definicje – opakowanie i odpady opakowaniowe,
> Wymagania zasadnicze dla opakowań.
> Oznakowanie opakowań.
> Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe - odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.
> Zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków.
> Pomoc de minimis w zakresie zwolnienia z uzyskania poziomów odzysku i recyklingu.
> Rejestr przedsiębiorców BDO – zasady rejestracji, wnioski o wpis i aktualizację, opłaty, obowiązki wynikające z zarejestrowania.
> Zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań – samodzielnie oraz przez organizacje odzysku opakowań.
> Rozliczanie opakowań wielomateriałowych oraz opakowań środków niebezpiecznych.
> Obowiązki prowadzących jednostki handlowe.
> Zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków - pomoc de minimis.
> Rejestr przedsiębiorców BDO – zasady rejestracji, wnioski o wpis i aktualizację, opłaty, obowiązki wynikające z zarejestrowania.
> Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
> Rozliczanie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach.
> Torby na zakupu z tworzywa sztucznego – opłata recyklingowa.
> Zasady rozliczania obowiązków przez organizacje odzysku opakowań.
> Wymagania stawiane organizacjom odzysku opakowań – m.in. wymagania dotyczące kapitału zakładowego, rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.
> Publiczne kampanie edukacyjne – obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku.
> Dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i zasady jej wystawiania.
> Audyty prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych.
> Jednostkowe stawki opłat produktowych.
> Składanie sprawozdań za pośrednictwem BDO w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych.

> Wykładowca: Specjalista- Ministerstwo Środowiska.

> TERMIN: 05.03.2021 r. godz. 10:00 - 15:30

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

> cena: 550,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto:  676,50 zł

> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

> cena za zgłoszenie do 05.02.2021 : 530,00zł netto za osobę

> Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 15 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 03.03.2021
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online