szkolenia branża chemiczna - chemia

Data/MiejsceLuty
27.02.2024
Łódź
» "Warsztaty praktyczne: IUCLID – PCN, nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP "Zgłoszenie online

Podczas ćwiczeń warsztatowych uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę jak przygotować i przekazać informacje do ośrodków zatruć za pośrednictwem portalu PCN, w zharmonizowanym formacie PCN, określonym w załączniku VIII do rozporządzenia CLP.

Uwaga! Na szkoleniu nie będzie omawiana teoria nt kodów UFI. Szkolenie kierowane jest do osób, które ukończyły szkolenie ogólne z UFI lub posiadają wiedzę w tym temacie.

28.02.2024
online
» "Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie"Zgłoszenie online
Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do wprowadzonych zmian.
29.02-01.03.2024
online
» "Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL od podstaw w oparciu o nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wytyczne OECD"Zgłoszenie online
Na szkolenie zapraszamy kierownictwo, personel odpowiedzialny za zapewnienie jakości oraz pozostałych pracowników laboratoriów pragnących zdobyć lub pogłębić wiedzę na temat systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
Data/MiejsceMarzec
05.03.2024
online
» "Część I Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KLASYFIKACJA SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH" (podstawy)"Zgłoszenie online
> Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.
06.03.2024
online
» "WPROWADZANIE KOSMETYKÓW DO OBROTU"Zgłoszenie online
Szkolenie kierowane jest do  do producentów kosmetyków: do działów technologicznych, jakości, ale także do działów marketingu, rozwoju produktów, regulatory affairs oraz osób zainteresowanych tematyką.
12.03.2024
online
» "Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium "Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do osób mających kontakt z produktami chemicznymi w laboratoriach oraz osób zainteresowanych tematyką.
14-15.03.2024
online
» "" ROLA I OBOWI¡ZKI KIEROWNIKA BADANIA w SYSTEMIE DPL""Zgłoszenie online
" ROLA I OBOWI¡ZKI KIEROWNIKA BADANIA w SYSTEMIE DPL"
14.03.2024
online
» "Karta charakterystyki i scenariusze narażenia - aktualne przepisy i praktyka"Zgłoszenie online
Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się: jakie zmiany obowiązują od 1 stycznia 2023 r., jakie są aktualne przepisy dotyczące kart charakterystyki, jak wygląda aktualny format karty, jakie dane są potrzebne, aby wypełnić kartę charakterystyki, w jaki sposób sprawdzić przesłaną kartę charakterystyki, czego należy wymagać od dostawcy.
21.03.2024
online
» "Scenariusze narażenia jako załączniki do kart charakterystyki"Zgłoszenie online
Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z obowiązującymi przepisami dotyczącymi scenariuszy narażenia, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do wprowadzonych zmian.
Data/MiejsceKwiecień
09.04.2024
online
» "KODY UFI - nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie "kodu UFI", umieszczanego obowiązkowo na produkcie. (teoria + praktyka: poziom podstawowy) "Zgłoszenie online
Na szkoleniu omówimy m.in.: przepisy załącznika VIII do rozporządzenia CLP dotyczące zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie, od kiedy obowiązują, jak w praktyce je stosować, kiedy i w jaki sposób dokonać zgłoszenia mieszaniny, jak stosować narzędzie PCN, generator kodów UFI i w jaki sposób umieszczać je na etykiecie.
12.04.2024
online
» "MATERIAŁ BADANY –oznakowanie, znaczenie, zarządzanie w systemie DPL"Zgłoszenie online
Na szkolenie zapraszamy kierownictwo, personel odpowiedzialny za zapewnienie jakości oraz pozostałych pracowników laboratoriów pracujących z systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
16.04.2024
online
» "„Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.""Zgłoszenie online
Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do wprowadzonych zmian.
17-18.04.2024
online
» "System zapewnienia jakości zgodnie z zasadami DPL – Quality Assurance and GLP "Zgłoszenie online
- NOWE WYTYCZNE DLA QA-
24.04.2024
online
» "Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH (podstawy)"Zgłoszenie online
> Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.

Data/MiejsceMaj
10.05.2024
online
» "" Integralność danych oraz kontrola i walidacja systemów komputerowych w systemach GCP/GMP/GLP ""Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do monitorów badań klinicznych, kierowników badań personelu zapewnienia jakości, zarządzających jednostkami badawczymi, a także wszystkich zainteresowanych, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu integralności danych. Szkolenie pozwoli na zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu integralności danych dodatkowo uczestnicy zapoznają się z wymaganiami i obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi integralności danych dla danych papierowych, hybrydowych oraz systemów komputerowych, zgodnie z wymaganiami FDA, EU, WHO, MHRA i w zgodności z GAMP Data IntegrityGuidances czy ALCOA i ALCOA +.Omówione zostaną działania korygujące i zapobiegawcze CAPA, walidacja systemów komputerowych oraz plany testów IQ, OQ, PQ oraz najczęściej pojawiające się błędy podczas kontroli jednostek.
16.05.2024
online
» "Zarządzanie chemikaliami w przedsiębiorstwie"Zgłoszenie online
Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do wprowadzonych zmian.
23.05.2024
online
» "Część III Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI"(podstawy)"Zgłoszenie online
> Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.
23-24.05.2024
online
» "Kurs z Dobrej Praktyki Laboratoryjnej - DPL od podstaw w oparciu o nowe Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wytyczne OECD"Zgłoszenie online
Na szkolenie zapraszamy kierownictwo, personel odpowiedzialny za zapewnienie jakości oraz pozostałych pracowników laboratoriów pragnących zdobyć lub pogłębić wiedzę na temat systemu Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
Data/MiejsceCzerwiec
05.06.2024
online
» "Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium "Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do osób mających kontakt z produktami chemicznymi w laboratoriach oraz osób zainteresowanych tematyką.
10.06.2024
online
» "WPROWADZANIE KOSMETYKÓW DO OBROTU"Zgłoszenie online
Szkolenie kierowane jest do  do producentów kosmetyków: do działów technologicznych, jakości, ale także do działów marketingu, rozwoju produktów, regulatory affairs oraz osób zainteresowanych tematyką.
13-14.06.2024
online
» "Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej w polowych badaniach Multi-Site"Zgłoszenie online
BADANIA POLOWE
14.06.2024
online
» "„Warsztaty zaawansowane: KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH” -bez teorii- "Zgłoszenie online
Na szkoleniu nie będą omawiane przepisy, jedynie krótkie przypomnienie. Szkolenie ma charakter warsztatów i kierowane jest do osób, które chciałyby sobie poszerzyć wiedzę na temat klasyfikacji i oznakowania  substancji i mieszanin chemicznych oraz omówić bieżące problemy.
19.06.2024
online
» "„Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.""Zgłoszenie online
Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do wprowadzonych zmian.