Data/MiejsceSzkolenie
Data/MiejsceCzerwiec
12.06.2023
online
» "Część II Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”OZNAKOWANIE I PAKOWANIE SUBSTANCJI I MIESZANIN CHEMICZNYCH (online) "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Zapraszamy do udziału w bloku szkoleniowym poświęconym zasadom sporządzania karty charakterystyki substancji/preparatu niebezpiecznego. Jest to kompleksowe szkolenie, ze szczegółowym omówieniem poszczególnych tematów i z dużą ilością ćwiczeń.

13.06.2023
Łódź
» "KODY UFI - nowe zasady zgłaszania mieszanin oraz nowy sposób identyfikacji mieszaniny w formie "kodu UFI", umieszczanego obowiązkowo na produkcie. (teoria + praktyka: poziom podstawowy) "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Od 1 stycznia 2021 roku firmy mają obowiązek zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie przez centralny system, jeżeli są one używane przez konsumentów lub profesjonalistów. Na etykiecie produktu i w niektórych przypadkach w kartach charakterystyki będą musiały pojawić się kody UFI, generowane przez przedsiębiorstwa. Wprowadzenie takiej zmiany ma na celu ujednolicenie zasad przekazywania informacji o mieszaninach stwarzających zagrożenie na terenie całej Unii Europejskiej. Nowy obowiązek dotyczący zgłaszania mieszanin jest wprowadzany stopniowo. Przewidziane są okresy przejściowe.
14.06.2023
Łódź
» "Warsztaty praktyczne: IUCLID – PCN, nowy sposób zgłaszania mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do rozporządzenia CLP "Zgłoszenie online
Uwaga! Na szkoleniu nie będzie omawiana teoria nt kodów UFI. Szkolenie kierowane jest do osób, które ukończyły szkolenie ogólne z UFI lub posiadają wiedzę w tym temacie.
16.06.2023
online
» "Zmiany w przepisach rozporządzeń REACH i CLP – obecne i przyszłe"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z obowiązującymi przepisami, wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne, a także dostosować się do wprowadzonych zmian.
16.06.2023
online
» "MATERIAŁ BADANY –oznakowanie, znaczenie, zarządzanie w systemie DPL"Zgłoszenie online
Na szkolenie zapraszamy kierownictwo, personel odpowiedzialny za zapewnienie jakości oraz pozostałych pracowników laboratoriów pracujących z systemie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej.
26.06.2023
Łódź
» "„ADR, a odpady medyczne”"Zgłoszenie online
W ostatnich miesiącach rozgorzała dyskusja czy szpitale, przychodnie, gabinety kosmetyczne muszą zatrudniać Doradcę DGSA ADR. Czy zawsze, jeśli tak, to dlaczego? Szpitale, wytwórcy odpadów, unieszkodliwienie ich zlecają innym podmiotom. Odpady „wyjeżdżają” na drogi publiczne i w transporcie podlegają takim samym przepisom, jak inne przewożone towary. Jeżeli stanowią zagrożenie w rozumieniu Międzynarodowych przepisów transportu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR) to przewóz ich jest zakazany lub dopuszczony jedynie pod warunkiem spełniania wymagań zapisanych w tych przepisach. Szkolenie kierowane jest do zarządzających gospodarką odpadami w placówkach służby zdrowia i laboratoriach naukowych. 
27.06.2023
online
» "Wzorcowanie, kalibracja i adiustacja wyposażenia badawczego"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Wzorcowanie, kalibracja i adiustacja wyposażenia badawczego
28.06.2023
online
» " ”KARTY CHARAKTERYSTYKI""Zgłoszenie online
Zapraszamy do udziału w bloku szkoleniowym poświęconym zasadom sporządzania karty charakterystyki substancji/preparatu niebezpiecznego. Jest to kompleksowe szkolenie, ze szczegółowym omówieniem poszczególnych tematów i z dużą ilością ćwiczeń.
> Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.
29.06.2023
online
» "" Integralność danych oraz kontrola i walidacja systemów komputerowych w systemach GCP/GMP/GLP ""Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do monitorów badań klinicznych, kierowników badań personelu zapewnienia jakości, zarządzających jednostkami badawczymi, a także wszystkich zainteresowanych, którzy chcą zdobyć wiedzę z zakresu integralności danych. Szkolenie pozwoli na zdobycie podstawowej wiedzy z zakresu integralności danych dodatkowo uczestnicy zapoznają się z wymaganiami i obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi integralności danych dla danych papierowych, hybrydowych oraz systemów komputerowych, zgodnie z wymaganiami FDA, EU, WHO, MHRA i w zgodności z GAMP Data IntegrityGuidances czy ALCOA i ALCOA +.Omówione zostaną działania korygujące i zapobiegawcze CAPA, walidacja systemów komputerowych oraz plany testów IQ, OQ, PQ oraz najczęściej pojawiające się błędy podczas kontroli jednostek.