Data/MiejsceSzkolenie
Data/MiejsceListopad
20.11.2017
Warszawa
» "„Klasyfikacja substancji/mieszanin chemicznych, ich oznakowanie oraz karty charakterystyki – wiedza w pigułce" "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę chemikaliami w zakładach produkcyjnych, laboratoriach, w przedsiębiorstwach importujących chemikalia, w przedsiębiorstw magazynujących lub transportujących chemikalia. W szczególności szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w przedsiębiorstwach za ocenę klasyfikacji substancji/mieszanin chemicznych, ocenę poprawności etykiet substancji/mieszanin zaklasyfikowanych jako stwarzające zagrożenie.
21.11.2017
Łódź
» "-Ochrona środowiska w firmie-kompendium obowiązków przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Zapraszamy na szkolenie, dzięki któremu poznasz, uporządkujesz lub przypomnisz sobie najważniejsze wymagania prawne dotyczące ochrony środowiska. Nie zabraknie praktycznych wskazówek, opisów dobrych praktyk oraz informacji na temat najnowszych zmian w przepisach. Szkolenie przeznaczone jest dla wszelkiego rodzaju przedsiębiorstw, organizacji niekomercyjnych oraz urzędów.* Zapraszamy osoby zainteresowane zdobyciem lub podniesieniem kwalifikacji w obszarze znajomości wymagań prawnych ochrony środowiska.
23.11.2017
Łódź
» "„Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach." "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w zakładach pracy za gospodarkę chemikaliami. Podczas szkolenia przekazane zostaną informacje o podstawowych obowiązkach nakładanych na przedsiębiorców przez przepisy ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, rozporządzenia REACH oraz rozporządzenia CLP. Wskazane zostaną organy nadzoru odpowiedzialne za nadzór nad przepisami dotyczącymi chemikaliów w Polsce oraz kary za nieprzestrzeganie tych przepisów.
23.11.2017
Łódź
» "Rewolucja w prawie wodnym – zakres regulacji na podstawie uchwalonej w dniu 18 lipca 2017 r., nowej ustawy – Prawo wodne "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z proponowanymi zmianami w zakresie prawa wodnego, między innymi dokonując porównania regulacji obowiązujących obecnie jak również w przyszłości. Analizie zostanie poddana ustawa Prawo wodne wraz z projektami aktów wykonawczych. Szkolenie pozwoli zapoznać się z kierunkami zmian, a także odpowiednio się do nich przygotować.
27.11.2017
Łódź
» "Magazynowanie produktów chemicznych wg najnowszych przepisów "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Adresaci: Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych w zakładach pracy za gospodarkę chemikaliami.
29.11.2017
Łódź
» "„Walidacja/potwierdzenie możliwości stosowania metody, zapewnienie jakości, wzorcowanie wyposażenia - spójny system w laboratorium chemicznym”"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie adresowane jest do kierowników laboratoriów, kierowników technicznych, kierowników jakości oraz osób odpowiadających za zapewnienie jakości badań, nadzorujących wyposażenie i szacujących niepewność metod badawczych.
29.11.2017
Łódź
» "Przepisy regulujące przywóz i wywóz chemikaliów w Unii Europejskiej i w Polsce -Rozporządzenie PIC "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do osób, firm, instytucji, które w ramach swoich kompetencji pracują lub będą pracować z zagadnieniem wywozu lub przywozu chemikaliów. Podczas szkolenia przedstawione będą podstawy prawne regulujące przywóz i wywóz chemikaliów. Część teoretyczna będzie wsparta częścią praktyczną, podczas której przedstawione będą praktyczne przykład stosowania omawianych przepisów oraz bazy danych ePIC. Część praktyczna będzie także okazją do wymiany doświadczeń, związanych z przywozem i wywozem, między uczestnikami
30.11.2017
Łódź
» "ADR od podstaw"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie adresowane jest do magazynierów, logistyków, załadowców, rozładowców, pakujących i innych osób zajmujących się realizacją przewozów drogowych towarów niebezpiecznych. Dla nich, zrozumienie podstawowych zasad zapisanych w europejskiej umowie dotyczącej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (Umowa ADR), jest niezbędne do zgodnego z prawem wykonywania swych obowiązków. Nie każda firma zatrudnia Doradcę DGSA i nie każdy Doradca jest jednocześnie pedagogiem, dlatego oferujemy Państwu możliwość zapoznania się z tym trudnym i niejednokrotnie bardzo szczegółowo regulowanym obszarem prawa, którego nieznajomość może prowadzić do niepotrzebnego zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz środowiska.
Data/MiejsceGrudzień
01.12.2017
Łódź
» "USTAWA O GOSPODARCE OPAKOWANIAMI I ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI obecnie obowiązujące przepisy i planowane zmiany "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
01.12.2017
Łódź
» "Podatek VAT w branży TSL w 2017 r. oraz planowane zmiany w 2018r. "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie poświęcone jest zagadnieniom opodatkowania podatkiem VAT usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami dotyczącymi podatku VAT obowiązującymi w 2017 r., a w szczególności z transakcjami importu i „eksportu” usług branży TSL. Szkolenie ma również na celu zwrócenie uwagi na nowe przepisy obowiązujące od stycznia 2017 r. w zakresie odliczania podatku naliczonego w transakcjach objętych odwrotnym obciążeniem (np. import usług).
04.12.2017
Łódź
» "Praca z chemikaliami-wymagania dla laboratorium"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do osób mających kontakt z produktami chemicznymi w laboratoriach oraz osób zainteresowanych tematyką.
04.12.2017
Łódź
» "„Monitorowanie i ewidencja drogowego przewozu towarów - nowe regulacje w praktyce" "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
warsztaty
04.12.2017
Łódź
» "„Jak wprowadzić raport do KOBIZE za rok 2017 – przepisy i praktyka” "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Cel: Przygotowanie do poprawnego wypełnienia raportu do KOBIZE za rok 2017.
05.12.2017
Łódź
» "„Warsztaty: Ewidencja odpadów oraz sprawozdawczość – obowiązujące przepisy oraz zakres zmian wynikających z nowelizacji ustawy o odpadach." "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Odbiorcy: Dyrektorzy działów ochrony środowiska, inspektorzy i specjaliści oraz osoby zawodowo zajmujące się ochroną środowiska.
05.12.2017
Łódź
» "Część III Warsztaty dotyczące sporządzania kart charakterystyk- ”KARTY CHARAKTERYSTYKI""Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.
05.12.2017
Łódź
» "Audyty zewnętrzne EMAS – nowy obowiązek w branży gospodarowania odpadami opakowaniowymi "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
System ekozarządzania i audytu (EMAS) zyskuje coraz większe znaczenie w branży gospodarki odpadami za sprawą kolejnych nowelizacji ustaw, m.in. o odpadach, o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, o bateriach i akumulatorach czy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
1 stycznia 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, wprowadzające obowiązek audytów zewnętrznych dla firm wystawiających poświadczenia odzysku lub recyklingu (DPO, DPR, EDPO, EDPR).
Udział w szkoleniu zapewnia realizację wymagań dokumentu PCA DAVE-02Akredytacja weryfikatorów środowiskowych w obszarze gospodarki odpadami, w zakresie dotyczącym obowiązkowych szkoleń, dla weryfikatorów środowiskowych EMAS.
06.12.2017
Łódź
» "„Sekcja 13 i 14 karty charakterystyki produktu chemicznego-pomoc czy pułapka?”"Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.
12.12.2017
Łódź
» "Sprawozdanie za rok 2017 z działalności w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych - ADR "Zgłoszenie fax

Zgłoszenie online
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wymaganiami dotyczącymi sporządzania sprawozdań za rok 2017w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych
Szkolenie adresowane jest do doradców ds. bezpieczeństwa (DGSA), przedsiębiorców oraz innych osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych.