online, 26.05.2020

» Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - aktualny stan prawny i planowane zmiany (online)

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

...........................................................
Szkolenie online odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania lub pracy.
Jest zachowana warsztatowa forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją oraz ćwiczeniami. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.
By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki.
..............................................................

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)
o    Dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
o    Podstawowe definicje – opakowanie i odpady opakowaniowe.
o    Wymagania zasadnicze dla opakowań.
o    Oznakowanie opakowań.
o    Zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań.
o    Obowiązki prowadzących jednostki handlowe.
o    Zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków - pomoc de minimis.
o    Rejestr przedsiębiorców BDO – zasady rejestracji, wnioski o wpis i aktualizację, opłaty, obowiązki wynikające z zarejestrowania.
o    Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
o    Rozliczanie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach.
o    Torby na zakupu z tworzywa sztucznego – opłata recyklingowa.
o    Zasady rozliczania obowiązków przez organizacje odzysku opakowań.
o    Wymagania stawiane organizacjom odzysku opakowań – m.in. wymagania dotyczące kapitału zakładowego, rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.
o    Publiczne kampanie edukacyjne – obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku.
o    Dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i zasady jej wystawiania.
o    Jednostkowe stawki opłat produktowych.
o    Składanie sprawozdań za rok 2019 przez BDO o opakowaniach wprowadzonych do obrotu, uzyskanych poziomach odzysku i recyklingu oraz o wysokości należnej opłaty produktowej.
o    Planowane zmiany w zakresie rozliczania opakowań i odpadów opakowaniowych wynikające z transpozycji do polskiego prawa tzw. pakietu odpadowego, w tym m.in.:
- zmiany w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta,
- nowe poziomy zagospodarowania odpadów opakowaniowych,
- zmiany w zakresie wyliczania osiągniętych poziomów.

> Wykładowca: Specjalista w Ministerstwie Środowiska.

> TERMIN: 26.05.2020 godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. Link dostępowy do szkolenia dostarczymy z wyprzedzeniem 1-dniowym.

> cena: 530,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto:  651,90 zł

> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

> Cena obejmuje: udział w szkoleniu dla 1 osoby w czasie rzeczywistym, materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej, certyfikat ukończenia szkolenia.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 15 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 24.05.2020
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online