Łódź, 26.02.2020

» Aktualne obowiązki przedsiębiorstwa wynikające z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP oraz ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1. Obowiązki wynikające z przepisów ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach:
- obowiązek poinformowania o wytwarzaniu i wprowadzaniu do obrotu mieszaniny niebezpiecznej lub stwarzającej zagrożenie oraz sprowadzaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej takiej mieszaniny,
- obowiązek prowadzenia spisu substancji niebezpiecznych, mieszanin niebezpiecznych, substancji stwarzających zagrożenie, mieszanin stwarzających zagrożenie.
2. Substancje (mieszaniny) niebezpieczne a substancje (mieszaniny) stwarzające zagrożenie
3. Kodeks pracy a substancje/mieszaniny chemiczne
- obowiązki zawarte w Kodeksie Pracy w zakresie stosowania w zakładzie pracy substancji i mieszanin chemicznych.
4. Obowiązki wynikające z przepisów rozporządzenia REACH:
- kto jest producentem/importerem/dalszym użytkownikiem/dystrybutorem w myśl przepisów rozporządzenia REACH,
- rejestracja substancji (kogo dotyczy, jakie mogą być konsekwencje stosowania w zakładzie pracy substancji niezarejestrowanej, jak sprawdzić czy substancja została zarejestrowana),
- przekazywanie informacji w dół i w górę łańcucha dostaw,
- ograniczenia i zakazy stosowania chemikaliów – załącznik XVII do rozporządzenia REACH,
- procedura udzielania zezwoleń – załącznik XIV do rozporządzenia REACH
- substancje SVHC - lista kandydacka.
5. Karta charakterystyki zgodna z wymaganiami rozporządzenia REACH
- jakie informacje powinna zawierać karta charakterystyki,
- okresy przejściowe dla kart charakterystyki,
- w jakim języku karta powinna być dostarczona odbiorcy,
- informacje w sekcji 2.2 karty charakterystyki a etykieta substancji/mieszaniny
- informacje zawarte w kartach charakterystyki użyteczne z punktu widzenia użytkownika substancji/mieszanin chemicznych.
- scenariusz narażenia jako załącznik do karty charakterystyki
- dane o substancjach
6. Obowiązki wynikające z przepisów rozporządzenia CLP w zakresie klasyfikacji, oznakowania i opakowania:
- zgłoszenie substancji do wykazu klasyfikacji i oznakowania,
- klasyfikacja a inne akty prawne,
- podstawy oznakowania substancji i mieszanin zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP (jakie informacje powinna zawierać etykieta substancji/mieszaniny zaklasyfikowanej zgodnie z wymaganiami rozporządzenia CLP).
7. Podstawy do klasyfikacji substancji i mieszanin chemicznych
8. Obowiązek oznakowania rurociągów służących do przesyłania substancji stwarzających zagrożenie, mieszanin stwarzających zagrożenie oraz miejsc składowania substancji i mieszanin stwarzających zagrożenie.
9. Konsekwencje nieprzestrzegania wymagań rozporządzeń REACH i CLP
- jakie są kary za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia REACH i CLP
- kto może kontrolować zakład (organy nadzoru)
10. Podsumowanie obowiązków przedsiębiorców wynikających z przepisów rozporządzenia REACH, rozporządzenia CLP, ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz Kodeksu Pracy.

> Wykładowca: Specjalista w  Biurze Do Spraw Substancji Chemicznych

> TERMIN: 26.02.2020 r.  godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi  (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

> cena: 580,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 713,40 zł
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 24.02.2020
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online