Łódź, 02.03.2020

» Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - aktualny stan prawny i planowane zmiany

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Szkolenie będzie prowadzone w oparciu o stan prawny obowiązujący na dzień szkolenia, a także z uwzględnieniem projektowanych zmian, jeśli będą znane w dniu realizacji szkolenia.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)
o    Dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
o    Podstawowe definicje – opakowanie i odpady opakowaniowe.
o    Wymagania zasadnicze dla opakowań.
o    Oznakowanie opakowań.
o    Zasady rozliczania wprowadzanych na rynek opakowań.
o    Obowiązki prowadzących jednostki handlowe.
o    Zwolnienia przedsiębiorców z ustawowych obowiązków - pomoc de minimis.
o    Rejestr przedsiębiorców BDO – zasady rejestracji, wnioski o wpis i aktualizację, opłaty, obowiązki wynikające z zarejestrowania.
o    Poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.
o    Rozliczanie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach.
o    Torby na zakupu z tworzywa sztucznego – opłata recyklingowa.
o    Zasady rozliczania obowiązków przez organizacje odzysku opakowań.
o    Wymagania stawiane organizacjom odzysku opakowań – m.in. wymagania dotyczące kapitału zakładowego, rozliczanie odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych.
o    Publiczne kampanie edukacyjne – obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku.
o    Dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i zasady jej wystawiania.
o    Jednostkowe stawki opłat produktowych.
o    Składanie sprawozdań za rok 2019 przez BDO o opakowaniach wprowadzonych do obrotu, uzyskanych poziomach odzysku i recyklingu oraz o wysokości należnej opłaty produktowej.
o    Planowane zmiany w zakresie rozliczania opakowań i odpadów opakowaniowych wynikające z transpozycji do polskiego prawa tzw. pakietu odpadowego, w tym m.in.:
- zmiany w zakresie Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta,
- nowe poziomy zagospodarowania odpadów opakowaniowych,
- zmiany w zakresie wyliczania osiągniętych poziomów.

> Wykładowca: Specjalista - Ministerstwo Środowiska.

> TERMIN: 02.03.2020 r. godz. 10:00 - 16:00

> MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

>  cena: 590,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 725,70 zł
> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy (dla wszystkich osób)
  
Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
                                 
UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 01.03.2020
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online