Łódź, 13.05.2019

» Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi -aktualny stan prawny.

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

I.    Rejestr przedsiębiorców
1.    Zakres podmiotów objętych rejestrem.
2.    Wpis podmiotów z urzędu
- podmioty wpisywane z urzędu,
- zakres danych objętych rejestrem,
- zasady dokonywania wpisu z urzędu.
3.    Wpis podmiotów na wniosek
- podmioty podlegające wpisowi na wniosek,
- zakres danych objętych rejestrem,
- wniosek o wpis do rejestru,
- rodzaje załączników do wniosku o wpis do rejestru.
4.    Wyłączenie niektórych podmiotów z obowiązku wpisu do rejestru.
5.    Odmowa wpisu do rejestru.
6.    Opłata rejestrowa i roczna – wysokość, terminy i zasady ich uiszczania.
7.    Zwolnienie z opłaty rejestrowej i rocznej.
8.    Nadawanie numeru rejestrowego i obowiązek posługiwania się tym numerem.
9.    Aktualizacja danych w rejestrze.
10.    Wykreślenie z rejestru.

II.    Opakowania i odpady opakowaniowe
1.    Prawo Unii Europejskiej w zakresie opakowań i odpadów opakowaniowych – planowane zmiany  ramach projektu gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym:
- nowe poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia,
- zmiana sposobu obliczania uzyskanych poziomów,
- zmiana przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta – nowe wymagania dla przedsiębiorców.
2.    Opakowania – zakres wyrobów objętych definicją opakowania, klasyfikacja, wyjątki.
3.    Lekkie  torby na zakupy z tworzywa sztucznego – opłata recyklingowa.
4.    Przedsiębiorcy podlegający przepisom ustawy, w tym:
- wprowadzający produkty w opakowaniach i opakowania,
- produkujący na zlecenie,
- przedsiębiorcy dodający opakowania,
- przedsiębiorcy pakujący produkty w opakowania w jednostkach handlowych.
5.    Zwolnienia części przedsiębiorców z ustawowych obowiązków – pomoc de minimis, warunki uzyskania zwolnienia, ustawowe obowiązki niepodlegające zwolnieniu.
6.    Podstawowe definicje –odpady opakowaniowe, import, wewnątrzwspólnotowe nabycie produktów w opakowaniach, wprowadzenie do obrotu itp.
7.    Określenie momentu wprowadzenia do obrotu – praktyczne zasady ustalania, które opakowania podlegają rozliczeniu jako wprowadzone do obrotu.
8.    Wymagania zasadnicze dla opakowań.
9.    Oznakowanie opakowań – wymagania, wzory, oznakowania branżowe.
10.    Obowiązki wytwórców, importerów oraz dokonujących wewnątrzwspólnotowego nabycia produktów w opakowaniach oraz przedsiębiorców prowadzących jednostki handlowe, w tym m.in.:
- sposoby realizacji ustawowych obowiązków:
a) samodzielna realizacja przepisów ustaw w praktyce,
b) organizacja odzysku opakowań – zasady współpracy przedsiębiorcy z organizacją odzysku,
- wymagane poziomy odzysku i recyklingu w zależności od wybranego sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
- obliczanie wymaganych poziomów,
- obowiązek uwzględniania przez organizacje odzysku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych w uzyskanym poziomie odzysku i recyklingu.
11.    Rozliczanie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – sposoby realizacji obowiązków:
- zakres opakowań spełniających definicję opakowania wielomateriałowego,
- zakres substancji i mieszanin niebezpiecznych traktowanych jako środki niebezpieczne,
- samodzielne zapewnienie odzysku i recyklingu – tworzenie sieci zbierania odpadów opakowaniowych,
- porozumienia dobrowolne w zakresie opakowań wielomateriałowych oraz środków niebezpiecznych w opakowaniach – zasady tworzenia, cele, nadzór itp.,
- wymagane poziomy w zależności od wyboru sposobu realizacji ustawowych obowiązków,
- odpowiedzialność za wykonane obowiązki.
12.    Obowiązki prowadzących jednostki handlowe
13.    Dokumentacja potwierdzająca wykonanie odzysku i recyklingu i zmiany w zasadach jej wystawiania:
- DPO i DPR,
- EDPO i EDPR.
14.    Audyt przedsiębiorców prowadzących odzysk i recykling odpadów opakowaniowych – zakres podlegania audytowi oraz potencjalne konsekwencje jakie mogą wyniknąć z jego przeprowadzenia; program akredytacyjny opracowany przez PCA.
15.    Publiczne kampanie edukacyjne:
- obowiązki przedsiębiorcy i organizacji odzysku,
- możliwe sposoby realizacji obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych.
16.    Opłaty produktowe.
17.    Sprawozdaniaw zakresie opakowań oraz produktów w opakowaniachsporządzanego przez przedsiębiorcę i organizację odzysku.
18.    Obowiązki organów administracji publicznej.

> Wykładowca: Specjalista w Ministerstwie Środowiska.

> TERMIN: 13.05.2019 r. godz. 10:00 - 16:00

> MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

>  cena: 540,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 664,20 zł
>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy (dla wszystkich osób)


Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu. 
                                 
UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 11.05.2019

Zgłoszenie fax Zgłoszenie online