Umowa - zgłoszenie

Zgłaszam uczestnictwo w szkoleniu: „Warsztaty zaawansowane: KLASYFIKACJA i OZNAKOWANIE SUBSTANCJI i MIESZANIN CHEMICZNYCH” -bez teorii-
Termin: 2023-12-14, online

Zamówienie
Liczba uczestników
Koszt netto za osobę680.00 złotych
VAT (%) *
Wysokość rabatu
Koszt netto po rabacie
Wartość VAT
Kwota do zapłaty brutto
Imiona i nazwiska uczestników *
Osoba kontaktowa
Imię *
Nazwisko *
Telefon *
Fax
Email *
Dane firmy
Nazwa firmy *
Miejscowość *
Kod *
Ulica i nr *
NIP *
  1. Przesłanie formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
  2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto Prolect 79 1140 2004 0000 3602 4185 4179.
  3. Brak dokonania płatności przed rozpoczęciem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
  4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie nie zwalnia od dokonania opłaty.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
  6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
  7. Oświadczamy, że jesteśmy płatnikiem VAT i upoważniamy Prolect do wystawienia faktury VAT bez naszego podpisu.
  8. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.
  9. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez firmę Prolect w celach marketingowych.