Warszawa, 15.03.2019

» UZYSKANIE ZGODNOŚCI Z DOSTARCZONYM SCENARIUSZEM NARAŻENIA DLA ODCZYNNIKA, OCENA RYZYKA NA CZYNNIK CHEMICZNY MAJĄCY ZASTOSOWANIE W LABORATORIUM

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Program ramowy szkolenia (zajęcia 09:00-15:00)

I.    Wymagania prawne
1.    Wymagania prawne normujące obowiązek sporządzenia oceny bezpieczeństwa chemicznego rejestrującego i dalszego użytkownika w tym scenariusza narażenia dla zastosowań laboratoryjnych
II.    Ocena bezpieczeństwa chemicznego (CSA) – jak powstaje scenariusz narażenia dla substancji stosowanych w laboratorium
1.    Ocena bezpieczeństwa chemicznego rejestrującego – obowiązek sporządzenia  i dostarczenia do użytkownika odczynników scenariusza narażenia – jak i gdzie sprawdzić numer rejestracji odczynników i ujęte przez dostawę zastosowania laboratoryjne
2.    Terminy i zasady zgłaszania do dostawcy zastosowań przez użytkowników( RIP 12) zidentyfikowane zastosowania – przykłady zastosowań w laboratorium
III.    Budowa i zawartość scenariusza narażenia dla odczynników mających zastosowanie w laboratorium
1.    Rodzaje zastosowań użytkowników – jak właściwie interpretować np. zastosowanie laboratoryjne PROC 15 – sporządzanie mapy zastosowania
2.    Warunki stosowania warunkujące narażenie : warunki operacyjne (OC) i środki zarządzania ryzykiem (RMM) mające zastosowanie w laboratorium
3.    Prawidłowy format scenariusza – jak postąpić gdy dostarczony SN jest zbyt mało szczegółowy aby dokonać sprawdzenia
IV.    Zasady sprawdzania i porównywania warunków stosowania przez użytkowników
1.    Sporządzanie formatki dla każdego odczynnika , zbieranie danych ( czynniki warunkujące narażenie) - wzór formatki 
2.    Porównanie warunków – zapisy ze skalowania – wzór arkusza porównania ( ogólny i szczegółowy)
3.    Oszacowanie narażenia i zasady skalowania  – zastosowanie szacunkowych modeli narażenia ( ECETOX, EUSES, Stoffenmanager, zarządzanie pasmami ryzyka)
4.    Obowiązek aktualizacji wyników sprawdzania oceny
V.    Wyniki sprawdzania i porównania SN – wymagania prawne związane z  raportem bezpieczeństwa chemicznego w laboratorium
1.    Zwolnienia mające zastosowanie dla użytkownika w przypadku braku scenariusza lub nieuzyskania zgodności podczas sprawdzania
2.    Obowiązek zgłoszenia informacji do ECHA o stosowanym odczynniku  ( zastosowanie nie ujęte w SN) – praktyczne podejście – zakładanie konta w REACH IT – raport dalszego użytkownika
3.    Obowiązek sporządzenia raportu bezpieczeństwa chemicznego użytkownika dla odczynnika– praktyczne podejście ( czy konieczna jest znajomość programu IUCLID)
4.    Wsparcie dla użytkowników odczynników– prezentacja poradnika w postaci filmu
5.    Zasady dokumentowania przedkładanych informacji i potwierdzeń generowanych w REACH IT – archiwizacja danych , czasookres mający zastosowanie dla odczynników
6.    Ramy czasowe do realizacji w/w obowiązków gwarantujące brak kar finansowych
VI.    Organy kontrolne i kary
1.    Organy kontrolne uprawnione do nadzoru nad wymaganiami prawnymi normującymi obowiązek sprawdzenia SN oraz sporządzenie i przedkładania raportu i zgłoszeń do ECHA w zakresie zastosowań w laboratorium
2.    Kary przewidziane skierowane do użytkownika odczynników w sytuacji braku scenariusza narażeni i braku przeprowadzenia zgodności z zastosowaniem użytkownika oraz raportu dalszego użytkownika

> Wykładowca: Doświadczony trener, specjalizuje się w tematyce kart charakterystyk, BHP, prawie ochrony środowiska oraz gospodarce odpadami. Szef działu BHP i Ochrony Środowiska. Prowadzi szkolenia dla inspekcji sanitarnych, inspekcji ochrony środowiska, państwowej straży pożarnej oraz inspekcji pracy.

> TERMIN: 15.03.2019 r. godz. 09:00 - 15.00

> MIEJSCE: centrum Warszawy (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

>  cena: 580,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 688,80 zł

> rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy (rabat obejmuje wszystkie osoby)

Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej, serwis kawowy, obiad oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.
   
UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 13.02.2019
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online