Łódź, 11.12.2017

» „Sekcja 13 i 14 karty charakterystyki produktu chemicznego-pomoc czy pułapka?”-odwołane

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Karta charakterystyki substancji/mieszaniny stwarzającej zagrożenie jest dokumentem pozwalającym na zaprojektowanie bezpiecznego i legalnego ich stosowania w procesie produkcyjnym, przewozie, magazynowaniu i ostatecznie,  zagospodarowania jako odpadu.  W swojej konstrukcji formalnej sięga do zapisów zawartych w II załączniku Rozporządzenia REACH oraz Rozporządzenia CLP, jeżeli chodzi o klasyfikację substancji/mieszanin. W sekcji 13 i 14 karty charakterystyki umieszcza się informacje dotyczące odpowiednio: postępowania z odpadami oraz transportu. By je prawidłowo zapisać, a następnie dobrze zinterpretować w praktyce, potrzebna jest rozległa wiedza z zakresu szeroko pojętego prawa odpadowego oraz międzynarodowych przepisów przewozowych.  Sekcje te są często traktowane „po macoszemu” przez autorów kart, a błędy tam popełniane mają poważne konsekwencje dla dalszych użytkowników. Dlatego, po serii szkoleń dotyczących kart charakterystyki, jako całości, propozycja, by przyjrzeć się  z bliska zapisom sekcji 13 i 14 i nauczyć się je interpretować.  W niektórych przypadkach warto odważyć się, na przesłanie informacji w górę łańcucha dostaw, by pozbyć się asekuranckich zapisów, które generują nadmierne koszty czy wykluczają procesy recyklingu odpadów.

Adresaci: Szkolenie skierowane jest do kadr odpowiedzialnych za bezpieczeństwo osób mających kontakt z produktami chemicznymi, zajmujących się przygotowywaniem kart charakterystyk i oznakowaniem produktów niebezpiecznych, specjalistów ds. jakości, technologów.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

1.    Karta charakterystyki wg zał. II Rozporządzenia REACH
2.    Klasyfikacja CLP
3.    Sekcja 13 – podstawa prawna- Prawo  odpadowe
4.    Sekcja 14 – podstawa prawna – Umowa ADR, RID, ADN, ICAO
5.    Klasyfikacja odpadów – właściwości niebezpieczne HP, kody odpadów
6.    Klasyfikacja Towarów niebezpiecznych –klasy ADR i numery UN.
7.    Podobieństwa i różnice pomiędzy poszczególnymi systemami klasyfikacyjnymi

> Wykładowcy: Specjalista praktyk o wieloletnim doświadczeniu w zakresie postępowania, transportu oraz przechowywania chemikaliów

> TERMIN: 11 grudzień  2017 r. (poniedziałek) godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi  (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)


>  cena: 520,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 639,60 zł

>   rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy


Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej + CD, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu.

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 20 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 08.12.2017
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online