Łódź, 21.09.2017

» Rewolucja w prawie wodnym – zakres regulacji na podstawie uchwalonej w dniu 18 lipca 2017 r., nowej ustawy – Prawo wodne (szkolenie przełożone)

dokumenty do ściągnięcia
w danym szkoleniu

Szkolenie adresowane jest do: przedsiębiorców, organów administracji samorządowej, - mających obowiązek stosowania ustawy Prawo wodne, a także osób zainteresowanych tematyką oraz najnowszymi zmianami w tym zakresie. Uchwalona przez Sejm w dniu 18 lipca 2017 r., ustawa Prawo wodne oraz wydane na jej podstawie projekty rozporządzeń, mają za zadanie regulować w sposób kompleksowy gospodarowanie wodami w Polsce, w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi. Zakres reformy gospodarki wodnej zmierza do wprowadzenia instrumentów zapewniających osiągnięcie celu Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE 327 z 22.12.2000) oraz dyrektywy 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniem powodowanym przez azotany pochodzenia rolniczego (Dz. Urz. WE L 375 z 31.12.1991).
    Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z proponowanymi zmianami w zakresie prawa wodnego, między innymi dokonując porównania regulacji obowiązujących obecnie jak również w przyszłości. Analizie zostanie poddana ustawa Prawo wodne wraz z projektami aktów wykonawczych. Szkolenie pozwoli zapoznać się z kierunkami zmian, a także odpowiednio się do nich przygotować.

Program ramowy szkolenia (zajęcia 10:00-16:00)

Część I – Zmiany organizacyjne i strukturalne
1.    Systematyka projektu ustawy – co się zmieni?
2.    Organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami:
-minister właściwy do spraw gospodarki wodnej; Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; dyrektor zarządu zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; kierownik nadzoru wodnego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; dyrektor urzędu morskiego; wojewoda;     starosta; wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
3.    Przejęcie kompetencji i uprawnień przez Wody Polskie od dotychczasowych organów (Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Marszałek Województwa, Starosta).
4.    Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa.
Część II –Najważniejsze zmiany.
1.    Nowe definicje.
2.    Korzystanie z wód, powszechne, zwykłe, szczególne
3.    Usługi wodne.
4.    Ochrona wód.
5.    Budownictwo wodne i melioracje wodne.
6.    Uzgodnienia planistyczne realizowane przez Wody Polskie
7.    Roboty na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
8.    Planowanie w gospodarowaniu wodami,.
9.    System informacyjny gospodarowania wodami, kontrola gospodarowania wodami i monitoring wód.
Część III – Opłaty.
    Finansowanie usług wodnych, system opłat, Przykładowe opłaty, zwolnienia z opłat.
Część IV – Zgody wodnoprawne – główne założenia.
1.Obowiązek uzyskania zgody wodnoprawnej. 2.Organy uprawnione do wydania zgody wodnoprawnej. 3.Opłaty.
Część V – Spółki wodne i związki wałowe – główne założenia
-Definicja, procedura założenia spółki wodnoprawnej i związku wałowego.
Część VI – Odpowiedzialność odszkodowawcza i przepisy karne

> Wykładowca:Radca Prawny. Ekspert w procesach inwestycyjnych, budowlanych oraz z zakresu ochrony środowiska i prawa wodnego. Doradca wielu inwestycji budowlanych związanych z przemysłem (min: chemicznym, energetycznym). Posiada doświadczenie w przygotowaniu analiz ryzyka związanego z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, procesami budowlanymi, zagrożeniami związanymi z ochroną środowiska(np. emisje, zanieczyszczenie środowiska), ochroną przeciwpożarową, odstępstwami od warunków technicznych. Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych w tym między innymi przed organami administracyjnymi, organami nadzoru budowlanego, organami ochrony środowiska, dozorem technicznym, sądami administracyjnymi.

> TERMIN: 21.09.2017 r. (czwartek) godz. 10.00 - 16.00

> MIEJSCE: centrum Łodzi (dokładny adres zostanie podany 4 dni przed szkoleniem)

> cena: 610,00 zł/osobę netto + 23% VAT, brutto: 750,30  zł
>  rabat 5% - więcej niż 1 osoba z firmy (dla wszystkich osób)
 
Cena obejmuje: wykłady, materiały szkoleniowe w formie wydrukowanej + CD, serwis kawowy, obiad, konsultacje oraz zaświadczenie o ukończeniu kursu. 

UWAGA! ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, (max 25 osób)
OSTATECZNE ZAMKNIĘCIE LISTY: 19.09.2017
Zgłoszenie fax Zgłoszenie online